Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mojafikcja
mojafikcja
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
mojafikcja
6800 3e7c
"Zanim dopadnie nas czas" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viama-rzen ma-rzen
mojafikcja
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamelisa melisa
0661 1690
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
mojafikcja
0138 a27a
Reposted frombjureczko bjureczko viaAmericanlover Americanlover
mojafikcja
8001 a17b
Reposted frommisza misza viaAmericanlover Americanlover
mojafikcja
1751 cc0d
Reposted fromrainy rainy viaAmericanlover Americanlover
mojafikcja
0138 a27a
Reposted frombjureczko bjureczko viaAmericanlover Americanlover
mojafikcja
2185 b2b4
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viasiknitrus siknitrus
mojafikcja
mojafikcja
9979 1e7a
Reposted fromscorpix scorpix viaprzeblyski przeblyski
1588 f131
Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viamefir mefir
mojafikcja
0433 39f4
Reposted fromdenian denian viamefir mefir
mojafikcja
9874 177f
Reposted fromexistential existential viamefir mefir
mojafikcja
Reposted frommarysia marysia viahalfjohn halfjohn
6678 619c
Reposted fromhalfjohn halfjohn
mojafikcja
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamefir mefir
mojafikcja
8815 5d9e
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viamefir mefir
mojafikcja
Poza tym, kurwa... związek to nie jest piaskownica. Nie można bez słowa wstać, zabrać swoje zabawki i iść w pizdu.
— E.
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl